Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να αναλύσει τις επενδυτικές σας ανάγκες, διαμορφώνοντας το επενδυτικό σας προφίλ και να προτείνει συμβουλές και επενδυτικές υπηρεσίες που ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες αυτές. Επίσης στους επενδυτές εκείνους που γνωρίζουν και έχουν επενδυτική εμπειρία σε εξειδικευμένα προϊόντα της αγοράς παρέχουμε υπηρεσίες που τους διευκολύνουν στις αποφάσεις τους και στις επενδυτικές τους στρατηγικές. Τέτοιες υπηρεσίες είναι τεχνικές αναλύσεις (δεικτών, μετοχών κ.α.), διαδικτυακή – ζωντανή παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων, αποστολή ενημερωτικών email με τα οικονομικά νέα της ημέρας κ.α.

Η γκάμα των επενδυτικών προϊόντων του γραφείου μας είναι:

  • Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) καθώς και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ).
  • Επενδύσεις σε ξένες κεφαλαιαγορές και ξένα παράγωγα προϊόντα μέσω εξελιγμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Προϊόντα χρηματαγορών (προθεσμιακές καταθέσεις, repos κ.α.).
  • Επενδύσεις στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ομολόγων.
  • Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.
  • Αμοιβαία Κεφάλαια.
  • Επενδύσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες (EUR/USD, USD/JPY κ.α.).
  • Επενδύσεις σε παράγωγα προϊόντα εμπορευμάτων (χρυσός, πετρέλαιο, ασήμι, βαμβάκι κ.α.).

Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα αλλά και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Οι παραπάνω παράγοντες εγγυώνται την άρτια πληροφόρηση, την ακρίβεια και την άμεση εκτέλεση των εντολών σας.