Η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης

  • Παρακολούθηση των προκηρύξεων, νομολογίας και των συναφών πληροφοριών για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά – επενδυτικά σχέδια αυτής και επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης.
  • Ενημέρωση των στελεχών της επιχείρησης για το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και των επιμέρους δαπανών.

Υπηρεσίες Εκπόνησης και Υποβολής Επιχειρηματικών Σχεδίων

  • Καθοδήγηση των στελεχών της επιχείρησης στην διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος, των δαπανών και του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους της επιχείρησης.
  • Επιμέλεια της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, άρτια προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση, καθώς και υποβολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος.
  • Πλήρης παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.

Υπηρεσίες Επίβλεψης και Διαχείρισης κατά την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

  • Εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας για τις διαδικασίες ορθής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης (εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις, κλπ.)
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας στην επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.